Skočiť na hlavný obsah
SK IBBY

SK IBBY

SLOVENSKÁ SEKCIA IBBY je národnou sekciou Medzinárodnej únie pre detskú knihu (IBBY - International Board on Books for Young People), mimovládnej organizácie UNESCO. Do IBBY bola prijatá ako súčasť Československej sekcie v roku 1964. V rámci sekcie IBBY rozvíja činnosť iniciatíva Book Handicap, ktorá sa zapája do projektov knižných kolekcií IBBY pre postihnutých, organizovaných Verejnou knižnicou v Toronte (Kanada). Člen výboru Slovenskej sekcie IBBY je poverený spoluprácou s časopisom Bookbird.

HISTÓRIA SLOVENSKEJ SEKCIE IBBY 

Začiatkom 50. rokov bola ustanovená pôvodná Československá sekcia IBBY - pri zriadení dvoch štátnych vydavateľstiev, ktoré boli zamerané na detskú literatúru. Jedným bol Albatros so sídlom v Prahe a druhým slovenské vydavateľstvo Mladé letá so sídlom v Bratislave. Obidve vydavateľstvá mali významný podiel na pestovaní literatúry pre deti v rámci svojej národnej pôsobnosti. 

V roku 1959 vznikol v Prahe Kruh přátel dětské knihy. Neskôr bol premenovaný na Společnost přátel knihy pro mládež. Nasledujúci rok v roku 1960 v Bratislave bol založený Kruh priateľov detskej knihy. Obidve spoločnosti venovali zvýšenú pozornosť propagácii kníh medzi deťmi a mládežou.

V roku 1964 na 9. kongrese IBBY v španielskom Madride boli tieto organizácie uznané za reprezentantov spoločnej Československej sekcie IBBY a boli prijaté za riadnych členov Medzinárodnej únie detskej knihy (IBBY).

Na kongrese IBBY v Ljubljane v Slovinsku v roku 1966 generálny sekretár Bienále ilustrácií Bratislava dr. Dušan Roll pozval národné sekcie IBBY, aby sa zúčastnili novovznikajúcej súťaže  BIB a vybrali práce, ktoré budú reprezentovať ich národnú sekciu. Prvé Bienále sa uskutočnilo  v roku 1967. 

ČINNOSŤ

Každoročne pripravujeme podujatie Dni detskej knihy, ktoré sa spolu so sprievodnými podujatiami organizujú vždy v inom regióne Slovenska. Inšpiráciou je Medzinárodný deň detskej knihy, ktorý si medzinárodná verejnosť pripomína 2. apríla v deň narodenia veľkého rozprávkara Hansa Christiana Andersena. Slovensko malo patronát nad celosvetovými oslavami tohto dňa v rokoch 1996 a 2006. Neoddeliteľnou súčasťou činnosti sekcie sú každoročné odborné konferencie, ktoré hodnotia pôvodnú tvorbu uplynulého roku. Medzi tradičné podujatia patrí súťaž Najkrajšie a najlepšie detské knihy jari, leta, jesene a zimy. Udeľujeme národné ceny za literatúru pre deti a mládež – Cenu Ľudovíta Fullu, cenu Trojruža a Plaketu Ľudmily Podjavorinskej, ktorá sa udeľuje za propagáciu slovenskej detskej knihy v zahraničí. V rámci rozhlasového festivalu Prix Ex Aequo udeľuje Slovenská sekcia IBBY Cenu za najlepšiu rozhlasovú adaptáciu literárneho diela. Sekretariát SK IBBY pripravuje slovenskú účasť na medzinárodných kongresoch a návrhy slovenských tvorcov na ocenenia IBBY –  zápis na Čestnú listinu IBBY a Cenu Hansa Christiana Andersena.

SK IBBY vydáva štvrťročník BIBIANA – revue o umení pre deti a mládež.

ČLENSTVO

Slovenská sekcia IBBY združuje odborníkov a ďalších záujemcov o literatúru a umenie pre deti a mládež z radov jednotlivcov a kolektívov. Člen SK IBBY má právo aktívne sa zapájať do činnosti SK IBBY, zúčastňovať sa na výhodách, ktoré sekcia poskytuje svojim členom, byť včas informovaný o podujatiach, ktoré pre členov SK IBBY usporiada, organizuje, alebo zabezpečuje Sekretariát SK IBBY. Členom SK IBBY sa môžu stať jednotlivci, kolektívy pracovníkov alebo celé organizácie, ktoré sa stotožňujú s poslaním sekcie a chcú sa aktívne podieľať na jej činnosti. Individuálni členovia musia byť plnoletí.  Písomné prihlášky prijíma Sekretariát SK IBBY a o prijatí za člena rozhoduje výbor SK IBBY väčšinou hlasov svojich členov. 

VÝBOR SK IBBY

Riadi činnosť  SK IBBY, koordinuje a vytvára vzťahy s IBBY international, plánuje činnosť SK IBBY, prijíma nových členov, stanovuje ciele a priority SK IBBY, navrhuje autorov a ilustrátorov na medzinárodné ocenenia a propaguje slovenskú knižnú tvorbu pre deti v zahraničí. Výbor tvorí 7 členov.

Link na www.ibby.org

Link na revue Bibiana

Spravodaje SK IBBY: